Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam

Oleh Indra Ramaula

230,3 KB 9 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam

KONSEPHARTADANKEPEMI LI KAN DALAM EKONOMII SLAM I ndr aRahmanMaul ana i ndr ar amaul a@gmai l . com Abst r ak Har t a mer upaknan suat u kebut uhan pr i merbagimanusi a unt uk menunj ang kehi dupanny a diduni a,sehi ngga mampu mel aksanakani badahkepadaAl l ahswtdenganbai k.Penel i t i ani ni bet uj uanunt ukmenganal i si skonsephar t adankepemi l i kandal am ekonomii sl am.Penel i t i ani nimenggunakanpendekat ankual i t at i f dengan met ode y ang di gunakan dal am pencar i an dat ay ai t u dengan menggunakan penel i t i an per pust akaan dan t el usur i nt er net ,penel i t i any angmengandal kanat aumemakaikar y at ul i s kepust akaandanj ur naldi gi t aldar imengaksesi st er net .Met odei ni penul i s menggunakan dengan membaca,menel aah sumber sumberbuku y ang ada dan ar t i kely ang ber hubungan dengan konsephar t adankepemi l i kandal am ekonomi i sl am. Kat aKunci .Har t a, Kepemi l i kanEkonomi I sl am A.Pendahul uan 1.Lat arBel akang Har t amer upakansal ahsat ukebut uhani nt idal am kehi dupan, di mana manusi at i dak akan per nah t er pi sah dar i ny a.Secar a al ami ah,manusi at er mot i v asiunt ukmencar ihar t ademimenj aga eksi st ensi ny adandemimenembahkeni kmat anmat er idanr el i gi . Sehi nggamer ekat i dakbol ehmenj adipenghal angant ar adi r i ny a denganhar t a.Namunsemuamot i v asii t udi bat asidengansy ar at , y ai t uhar t adi kumpul kandengancar ay anghal al ,diper gunakan unt ukhal haly anghal aldandar ihar t ai t uhar usdi kel uar kanhal 1 Al l ahSWT. I sl am mempuny aikonsept er sendi r it er hadaphar t a( mal )y ang ber bedadengankonsephar t ameur utper sef ekt i fsi v i l .Har t a( mal ) dar isegibahasadisebutdenganal maly angber ar t icondong, cender ungdanmi r i ng.Menur utWahbahal Zuhay l ihar t adar isegi bahasai al ahset i apbar angy angbener benerdi mi l i kidandi kuasai ( bi y azab) ol eh seseor ang bai k dal am bent uk ai n at aupun 2 manf aat . B.Pembahasan Dal am konsepi ni ,di manai sl am mengat ursecar adet ai ldan r i ncibagai manamengel ol ahar t asecar abai kdanbenarsesuai dengansy ar i ’ ahi sl am dant i dakadaper t ent angandi dal amny a. Jadi dal am pengel ol aanny a t i dak semua t r ansaksi dapat di apl i kasi kandal am kehi dupansehar i har i . Har t a( mal )dar isegibahasa( et i mol ogi s)di sebutdenganal mal ,y ang ber asaldar ikat a maal ay ami i l i mai l an y ang ber ar t i condong,cender ungdanmi r i ng.Secar at er mi nol ogi shar t aadal ah segal asesuat uy angmeny enangkanmanusi adanmer ekapel i har a 3 bai kdal am bent ukmat er i maupunmanf aat . Ber dasar kan penger t i an semant i k bahwa har t a mer upakan suat u mat er i aly ang ber ni l ai ,y ang di mi nat iol eh manusi a dan dapatdi t ukardenganbendaber ni l ail ai nny a.Har t amer upakan suat uy angsangatdi but uhkandant i dakdapatdi pi sahkandal am 1 Rusdan2017.KonsepHar t a( Al mal )Dal am Per sepekt i fEkonomiI sl am ( St udi KedudukandanKonsekuensi Hukum at asKl asi f i kasi har t a) .Vol .10, No2. 2 Ri z al2105.Eksi st ensiHar t aDal am I sl am ( Suat uKaj i ananal i si sTeor i t i s) . Vol .9, No1. 3 Naer ulEdwi n Ki ki y Apr i ant o 2017.Konsep har t a dal am t i nj auan maqashi dsy ar i ah.Vol . 3.i ssue2: 6574 4 kehi dupanmanusi a, kapadandi manapuni aber ada. Konsephar t amenur utI mam Hanaf iy ai t usegal asesuat uy ang memenuhiduakr i t er i a,per t amay ai t usesuat uy angdi puny aidan bi sadiambi lmanf aat ny amenur utgbal i b.Keduay ai t usesuat u y angdi puny ai danbi sadi ambi l manf aat ny asecar akongkr i t( a’ y an) , seper t i t anah, bar angbar angper l engkapan, t er nakdanuang.5 Haki kathar t a,Al qur anmenj el askanbeber apapemi ki r anl ogi s t er hadap har t ay ang di ber i kan Al l ah kepada umatmanusi a di per mukaan bumi .Al qur an nampakny a mengaj ar kan kepada manusi abahwahar t abukanl aht uj uanut amadal am kehi dupandi al am y angf ana,t et apihar t ahany asebagaipel engkaphi dupumat manusi a, bai ksebagi per sonat aupuanggot amasy ar akat . Lebi hkhususl agi ,denganhar t aset i apor angdapatmenj aga di r isendi r idar ikebi nasaandanmenj agaagamadar ikekuf ur an. Jadit uj uanmemi l i kihar t aadal ahunt ukmel i ndungimanusi adar i 6 hal hal y angmemusnahkan. Secar aet i mol ogi ,kat ami l i kber asaldar ibahasaar abal mi l i k y angber ar t ipenguasaant er hadapsesuat udanj ugabi saber ar t i y angdi mi l i ki (har t a) .Menur utMust aqAhmadbahwa‘ ’ kepemi l i kan adal ah sal ah sat u per sy ar at an unt uksahny a sebuah t r ansaksi har t a benda.Kepemi l i kan adal ah suat ui kat an ant ar ai ndi v i du dengansuat ubenday angdapatdi kuasai ny a, di manapr osesunt uk memi l i kibenda t er sebut agama t i dak mel ar angny a bahkan mengat ur ny a,ar t i ny abendai t udiper ol ehdenganj al any anghal al danbenarmenur utat ur anAl l ahSWT. 4 TohaAndi ko2016,KonsepHar t adanpengel ol aanny adal am Al qur an. Vol 2, No1. 5 Weni ngPur bat i nPal upi 2013.Har t aDal am I sl am. 6 I r wansy ah2018.Konsep Har t aDanKepemi l i kanny aMenur utHukum I sl am.Vol 8.No1. I sl am memi l i kipandangan y ang khast ent ang har t a.Har t a pada haki kat ny a mi l i k Al l ah.Kepemi l i kan ol eh manusi a hany a ber si f atr el at i f,sebat asunt ukmel aksanakanamanahmengel ol a 7 dan memanf aat kan sesuaidengan ket ent uanNy a. Dan har t a y angdi puny aiol ehmanusi asesungguhny amer upakanpember i an Al l ahy angdi kuasakankepadany a.Al l ahadal ahpemi l i kmut l ak 8 har t aat aupemi l i ksebenar ny adar i sel ur uhhar t akekay aan. Penguasa( i st i khl af )i niumum bagisemuamanusi a.Semua manusi amempuny aihakpemi l i kan,t et apibukanpemi l i kakt ual (y ang sebenar ny a) .Mer eka diber ikekuasaan dal am hak pemi l i kan.Bagii ndi v i dui t uunt ukmemi l i ki ny a.Ol ehsebab i t u, har t adi mi l i kisecar aakt ualber dasar kani zi ndar ipembuatsy a’ r a unt ukmemi l i ki ny a.Ol ehkar enai t ui sl am membagikepemi l i kan har t a menj adi t i ga y ai t u kepemi l i kan i ndi v i du ( pr i v at e pr oper t y / mi ki y y ah f ar dhi y ah) , kepemi l i kan umum ( col l ect i v e pr oper t y /mi l ki y y ah‘ amma) ,kepemi l i kannegar a( st at epr oper t y 9 / mi l ki y y ahdaul ah) . C.Kesi mpul an Ber dasar kanhasi l at asanal i si spenel i t ai ny angt el ahdi l akukan, makadengani nipenul i sakanmeny i mpul kanmengenaiKonsep har t adankepemi l i kanhar t adal am ekonomi i sl am y ai t u: Har t aadal ahsebuahmat er i aly angber ni l ai .Sehi nggamanusi a mengi ngi nkanhar t a,di manapadahar t amer upakansuat uy ang sangatdi but uhkandant i dakdapatdi pi sahkandal am kehi dupan manusi a,kapandandi manapuni aber ada.Konsephar t amenur ut 7 Ami nQodr i2014.Har t abendaDal am per spekt i fHukum I sl am.Vol16, . No1, hal .1118. 8 Ni zar udi n2019.KonsepKepemi l i kanHar t aper spekt i fEkonomiSy ar i ’ ah. Vol 6.No2. 9 Sul ust i wat i2017.KonsepKepemi l i kanDal am I sl am, St udiat aspemi ki r an Sy ai khTaqi y uddi nanNabhani .Vol 5.No2. I mam Hanaf iy ai t u sesuat uy ang di puny aidan dapatdiambi l manf aat ny amenur utgbal i bmaupunmanf aat ny asecar akonkr i t a’ y an. Konsepkepemi l i kanhar t ay ai t uhar t apadahaki kat ny ahany a mi l i k Al l ah dan manusi a hany al ah kepemi l i kan y ang r el at i f , sebat as unt uk mel aksanakan amanah mengel ol a dan memanf aat kan. Kepemi l i kan har t a di bagi menj adi t i ga kepemi l i kany ai t ukepemi l kkani ndi v i du,kepemi l i kanumum,dan kepemi l i kannegar a. Pr ospek kedepan y ang penul i si ngi n sampai kan y ai t u ki t a sebagaimasy ar akatt er ut amamasy ar akatmusl i m,har usl ahbi sa memahamimengenaiaj ar an i sl am sesuaiaj ar an Al qur an dan hadi s.Seper t ihar t ay angmanahar t ai nisudahbany akdij el askan diAl qur andanhadi sdar iawalsampaiakhi r , di manapenj el asnny a memi l i ki makna y ang har us ki t a pahami ,y ai t u dengan menj al ankanapay angdi per i nt ahkandanmeni nggal kanapay ang sudahdi l ar ang. Daf t arPust aka Ami nQodr i2014.Har t abendaDal am per spekt i fHukum I sl am.Vol 16, .No.1, hal .1118. Asnai ni ,Ri kiApr i ant o2019.KedudukanHar t adanI mpl i kasi ny a Dal am Per spekt i fAl qur ’ andanHadi s.Al I NTAJ, Vol 5.No.1. I r wansy ah 2018.Konsep Har t a Dan Kepemi l i kanny a Menur ut Hukum I sl am.Vol 8.No1. Naer ulEdwi nKi ki yApr i ant o2017.Konsephar t adal am t i nj auan maqashi dsy ar i ah.Vol . 3.i ssue2: 6574. Ni zar udi n2019.KonsepKepemi l i kanHar t aper spekt i fEkonomi Sy ar i ’ ah.Vol 6.No2. Ri zal2105.Eksi st ensiHar t aDal am I sl am ( Suat uKaj i ananal i si s Teor i t i s) .Vol .9, No.1. Rusdan2017.KonsepHar t a( Al mal )Dal am Per sepekt i fEkonomi I sl am ( St udiKedudukandanKonsekuensiHukum at asKl asi f i kasi har t a) .Vol .10, No.2. Sul ust i wat i2017.KonsepKepemi l i kanDal am I sl am,St udiat as pemi ki r anSy ai khTaqi y uddi nanNabhani .Vol 5.No.2. Si r aj uddi n,Tamsi r2019.Rekonst r uksiKonsept ualKepemi l i kan Har t aPer spekt i fEkonomi I sl am.Vol 6.No.2. TohaAndi ko2016,KonsepHar t adanpengel ol aanny adal am Al qur an.Vol 2, No.1. Weni ngPur bat i nPal upi 2013.Har t aDal am I sl am. Tamsi r 2017. Konst r uksiKonsep kepemi l i kan Har t a Dal am Per spekt efEkonomi I sl am. Eka Mur l an.Konsep kepemi l i kan Har t a Dal am ekonomiI sl am Menur utAf zal urRahmanDi BukuEconomi cDoct r i nesOfI sl am. AndiI swandi.Masl ahatMemel i har ahar t aDal am Si st em Ekonomi I sl am. Jur nal Pendi di kanAgamaI sl amTa’ l i m. 2016.Vol 14.No1.

Judul: Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam

Oleh: Indra Ramaula


Ikuti kami