Plani Per Ekonomi Dhe Ndermarresi Klasa 10

Oleh Sinan Mujaj

52,6 KB 10 tayangan 1 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Plani Per Ekonomi Dhe Ndermarresi Klasa 10

Planifikimi vjetor i temave mësimore për fushën e kurrikulës Jeta dhe puna (viti shkollor 2015/2016) Shkolla e mesme e lartë profesionale,klasa e X-të. Fusha e kurrikulës Jeta dhe puna Konceptet e fushës kurrikulare Marrë nga KB. Rezultatet e fushës së kurrikulës bërthamë marrë nga KB. Temat mësimore që trajtohen gjatë një viti mësimor për fushë kurrikulare Ekonomia dhe ndërmarrësia 1.Kuptimi dhe ushtrimi i punës praktike në shtëpi,në punë dhe në komunitet 1.Ekonomia dhe sistemi ekonomik Kuptimi i ekonomisë,Objek ti i ekonomisë, Metodat e studimit në ekonomi,Degët e ekonomisë,Sistem et ekonomike 2.Ngritja e cilësive përsonale për jetë dhe punë 3.Kuptimi i ekonomisë dhe përdorimi në praktikë i metodave të ekonomisë 4.Njohja me tregun dhe ligjet e tregut 2.Tregu,elemente t dhe funksionimi i tij Kuptimi i tregut dhe llojet e tij,Klasifikimi i tregut,Kërkesa dhe ligji i kërkesës,Oferta dhe ligji i ofertës,Elasticiteti i kërkesës dhe i ofertës,Ekuilibri Temat mësimore të shpërndara gjatë muajve Shtatortetor Nëntordhjetor Janarshkurt Mars-prill Majqershor 1.1. Kuptimi i ekonomisë, 1.2. Objekti i ekonomisë, 1.3. Metodat e studimit në ekonomi, 1.4. Degët e ekonomisë, 1.5.Sisteme t ekonomike 2.1. Kuptimi i tregut dhe llojet e tij, 2.2. Klasifikimi i tregut, 2.3. Kërkesa dhe ligji i 2.4. Oferta dhe ligji i ofertës, 2.5. Ekuilibri dhe Çekuilibri i tregut, 3.1. Nocioni i konsumato rëve dhe i sjelljëve të tyre, 3.2. Dobia e konsumato rit, 3.3. Preferenca te konsumato rit, 3.4. 4.1. Çështë firma, 4.2. Objektivat e firmës, 4.3. Llojet e firmës, 4.4. Rrita e kapitalit të firmës, 4.5. Pasqyrimi i rezultatit financiar të firmës, 5.1. Produkti kombëtar bruto (GNP), 5.2. Produkti i brendshëm bruto(GDP) 5.3. Produkti kombëtar neto (NNP), 5.4. Bilanci i pagesave (BOP), 5.5. Kërkesa dhe oferta agregate, 5.6. Ekuilibri makroeko nomik, 6.1. Cilklet e biznesit dhe rritja, 6.2. Inflacioni, 6.3. Papunësia, 7.1. 7.2. Funksionet e parasë, 7.3. Kërkesa për para, 7.4. Oferta e parave, 7.5. Bankat dhe punët bankare. 1 Rezultatet e kompetencave (rezultatet e të nxënit për shkallë) 1. 1.Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit 1.1.Shprehet në mënyr të çartë për një temë të caktuar, 1.2.E njeh dhe e shpreh terminologjin ekonomike, 1.3.Prezanton një punim individual apo të grupit, 1.4.Diskuton me anëtaret e grupit dhe mësimëdhënësin për probleme të ndryshme etj. 2.Kompetencat e të menduarit 2.1.Harton një detyr e cila kërkon zgjidhje, 2.2.Jep ide mbi funksionimin e firmës(sektorët), 2.3.Improvizon situata të ndryshme nga praktika profesionale, 2.4.Me ndihmën e grupit do të tregoj se si do duket organogrami i firmës etj. 3.Kompetencat e të 5.Kuptimi i firmës dhe pasqyrimi i rezultatit financiar të saj 6.Përdorimi në praktikë i treguesëve makrroekono mik 7.Promovimi i bankave dhe roli i parave në zhvillimin ekonomik dhe Çekuilibri i tregut 3.Sjellja e konsumatorëve Nocioni i konsumatorëve dhe i sjelljëve të tyre,Dobia e konsumatorit,Pref erencat e konsumatorit,Kër kesa individuale dhe kërkesa e tregut kërkesës, Kërkesa individuale dhe kërkesa e tregut, 4.Firma(Ndërmar rja) Çështë firma,Objektivat e firmës,Llojet e firmës,Rrita e kapitalit të firmës,Pasqyrimi i rezultatit financiar të firmës 5.Madhësit globale dhe ekuilibri makroekonomik Produkti kombëtar bruto(GNP),Produ 2 Kuptimi i parasë dhe llojet e tjera të parasë, nxënit(nxënës i suksesshëm) 3.1.Të njohë nocionet themelore të ekonomisë, 3.2.T’i dallojë llojet e ekonomisë dhe sektorët e sajë, 3.3.Të dijë për potencialet e ekonomisë së Kosovës, 3.4.Të kuptojë funksionimin e ekonomisë së tregut, 3.5.Të përgadisë dosjen personale, 3.6.Zgjidh një problem ose një situat nga jeta e caktuar etj. 4.Kompetencat për jetë,punë dhe për mjedis(kontribues produktiv) 4.1.Përgadit biografin personale(CV) 4.2.Merr pjesë në informimin e qytetarëve për një fushë të caktuar, 4.3.Demonstron aftësi për punë ekipore duke dhënë kontributin e tij, 4.4.Harton një plan të biznesit(punë individuale ose në grup) 4.5.Merr pjesë në aktivitete të ndryshme në nivel klase ose shkolle etj. 5.Kompetenca personale(individ i shëndosh) 5.1.Është në gjendje të analizoj anët e veta pozitive dhe kti i brendshëm bruto(GDP),Produ kti kombëtar neto (NNP),Bilanci i pagesave(BOP), Kërkesa dhe oferta agregate,Ekuilibri makroekonomik negative, 5.2.Merr pjesë në aktivitete të ndryshme sportive,kulturore, 5.3.Analizon në mënyr të drejt veprimet e veta dhe të tjerëve në situata të ndryshme konfliktuoze, 5.4.Bën zgjidhje të bazuara në informata etj, 6.Kompetenca qytetare(qytetar i përgjegjshëm) 6.1.Nëpërmjet njeres nga format e shprehjes ,prezanton funksionimin e ndërmarrjes, 6.2.Me shmembuj të ndryshëm menagjon situata të ndryshme të rastit, 6.3.Merr pjesë në organizimin e aktivitetëve shkollore për mbrojtjen e mjedisit, 6.4.Është në gjendje t’i bartë përvojat e veta te të interesuarit etj 6.Problemet bashkëkohore makroekonomike Cilklet e biznesit dhe rritja,Inflacioni,Pa punësia 7.Paraja dhe sistemi Bankar Kuptimi i parasë dhe llojet e tjera të parasë,Funksione te parasë,Kërkesa për para,Oferta e parave,Bankat dhe punët bankare 3

Judul: Plani Per Ekonomi Dhe Ndermarresi Klasa 10

Oleh: Sinan Mujaj


Ikuti kami