Mengimbangi Jurang Ekonomi Bandar Dan Luar Bandar

Oleh Saiful Anwar Md Ali

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Mengimbangi Jurang Ekonomi Bandar Dan Luar Bandar

MENGIMBANGKAN PEMBANGUNAN KEMISKINAN DI BANDAR DAN LUAR BANDAR
Oleh: Lt Col Saiful Anwar Md Ali (UiTM Sarawak)
Kemiskinan adalah masalah sosial dan ekonomi. Membasmi kemiskinan masyarakat adalah
impian semua orang tetapi realitinya ia masih wujud walaupun di negara-negara maju dari
segi ekonomi . Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk membasmi kemiskinan atau,
sekurang-kurangnya mengurangkan kadar kemiskinan. Bahkan, pengurangan kemiskinan
adalah tanggungjawab sosial semua orang. Kemiskinan adalah satu fenomena ekonomi
pelbagai dimensi yang melibatkan kedua-dua kesan politik dan sosial.
Tidak ada definisi tunggal kemiskinan yang boleh digunakan untuk semua negara dan pada
setiap masa. Menurut Jamilah (1992) , kemiskinan adalah satu sindrom yang melibatkan
orang dalam situasi yang dicirikan oleh kekurangan zat makanan dan standard kesihatan
yang kurang baik , berpendapatan rendah, pengangguran , perumahan yang tidak selamat,
kekurangan pendidikan, ketidakupayaan untuk memperolehi keperluan moden, pekerjaan
tidak tetap , dan pandangan yang sangat negatif ke atas norma kehidupan.
Terdapat tiga konsep yang berkaitan dengan kemiskinan yang diiktiraf di Malaysia iaitu
kemiskinan mutlak , kemiskinan tegar mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak
adalah satu konsep yang berkaitan dengan ketidakupayaan untuk mendapatkan keperluan
minima untuk mengekalkan kecekapan fizikal untuk memenuhi keperluan asas manusia. Ia
diukur dengan piawaian ukuran asas untuk membolehkan perbandingan dengan tempattempat dan masa-masa lain . Kemiskinan mutlak diukur dari segi ukuran Pendapatan Garis
Kemiskinan(PGK) . Satu keadaan di mana pendapatan kasar bulanan isi rumah adalah tidak
mencukupi untuk membeli keperluan minimum tertentu hidup seperti pakaian, sewa dan
bahan api.
kemiskinan tegar mutlak telah diperkenalkan pada tahun 1989 untuk memberi penekanan
khusus kepada keperluan golongan miskin . Oleh itu, isi rumah yang mempunyai
pendapatan kasar bulanan di bawah separuh PGK dikelaskan sebagai miskin tegar.
Sebaliknya, konsep kemiskinan relatif ditakrifkan dari segi ketidaksamaan pendapatan
antara kumpulan dan dikira menggunakan jurang pendapatan catuan kumpulan pendapatan
antara kumpulan-kumpulan etnik dan diukur menggunakan nisbah perbezaan pendapatan
kumpulan pendapatan etnik bandar dan luar bandar di mana kadar pendapatan isi rumah
pendapatan kurang daripada separuh.

Jenis kemiskinan
Kemiskinan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu kemiskinan luar bandar dan
kemiskinan bandar. Kemiskinan luar bandar merujuk kepada kemiskinan terdapat di
kawasan luar bandar, termasuk faktor-faktor masyarakat luar bandar, ekonomi luar bandar ,
dan sistem politik luar bandar yang menimbulkan kemiskinan dapat ditemui di sana.
Kemiskinan luar bandar sering dibincangkan akan ketidaksamaan ruang, yang dalam
konteks ini merujuk kepada ketidaksamaan antara kawasan bandar dan luar bandar. Keduadua kemiskinan luar bandar dan ketidaksamaan spatial adalah fenomena global , tetapi
kemiskinan secara umumnya, terdapat kadar yang lebih tinggi diluar bandar di negaranegara membangun berbanding di negara-negara maju. Membasmi kemiskinan di luar
bandar melalui dasar-dasar yang berkesan dan pertumbuhan ekonomi masih kekal sebagai
cabaran yang besar bagi masyarakat antarabangsa. Kemiskinan luar bandar berlaku
disebabkan oleh beberapa faktor iaitu:
Faktor pertama adalah tahap pendidikan yang rendah dan kekurangan kemahiran yang
diperlukan. Kemiskinan dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal
adalah lebih tinggi daripada mereka yang mempunyai pendidikan formal. Walaupun dengan
pendidikan formal, kebanyakannya bersekolah sampai menengah rendah sahaja. Oleh itu,
dengan hanya mempunyai tahap pendidikan tersebut, peluang untuk mendapat pekerjaan
adalah minimum. Mereka tidak dapat mempelajari cara-cara baru untuk meningkatkan
perniagaan mereka dengan kaedah yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan.
Faktor kedua adalah kekurangan modal atau kredit . Oleh kerana pendapatan yang rendah,
simpanan golongan miskin adalah sangat terhad. Tujuannya bukan untuk pengumpulan
modal, tetapi untuk kegunaan kecemasan. Selain simpanan, modal juga boleh ditambah
melalui pinjaman. Walau bagaimanapun, pinjaman yang dibuat oleh masyarakat
kebanyakannya dalam jumlah wang yang kecil dan dari sumber-sumber bukan rasmi dan
bukan dari institusi kewangan, kerana kesukaran dalam menyediakan cagaran. Tujuan
pinjaman juga bukan untuk jangka panjang tetapi lebih untuk keperluan jangka pendek
untuk keperluan isi rumah.
Ketiga adalah, produktiviti dan pekerjaan yang berpendapatan rendah. Ketua isi rumah yang
miskin dan ahli keluarga yang bekerja pada keseluruhannya terlibat dalam produktiviti
rendah dan pekerjaan yang di lakukan sama ada aktiviti-aktiviti pertanian tradisional di
kawasan luar bandar atau sebagai pekerja kilang, buruh pembinaan berkemahiran rendah
dan kakitangan kerajaan gred rendah di kawasan Bandar. Oleh kerana itu, gaji dan upah
yang mereka perolehi adalah jauh di bawah kadar PGK terutama dalam estet ladang di
mana tiada kesatuan sekerja untuk menuntut gaji minimum.

Sementara itu, kemiskinan bandar boleh ditakrifkan sebagai penduduk bandar yang miskin
akibat krisis dari kawasan bandar di mana sektor pembinaan dan sektor pembuatan
merombak cara pengurusan yang menyebabkan pemberhentian kerja dan pengangguran
justeru itu menyebabkan inflasi menjadi lebih besar. Terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan kemiskinan Bandar.
Faktor pertama adalah kos hidup tinggi yang berkait dengan pendapatan yang diperoleh.
Walaupun gaji yang dibayar di kawasan bandar adalah lebih tinggi daripada di luar bandar,
kos hidup yang tinggi menjadi salah satu sebab utama ramai orang jatuh di bawah
pendapatan garis kemiskinan. Oleh itu, ia menyebabkan mereka mengalami kemiskinan
bandar.

Peningkatan

berterusan

dalam

harga

barangan

dan

perkhidmatan

juga

memburukkan lagi keadaan. Sebagai contoh, harga kenaikan kawasan perumahan, dan
harga petrol. Ia meningkatkan lagi beban pembayaran dan pada masa yang sama
mengurangkan kuasa membeli mereka kerana kekurangan kemampuan. Mereka perlu
mengutamakan keperluan mereka untuk terus hidup dalam masyarakat bandar yang
berdaya saing.
Selain daripada itu, faktor-faktor lain kewujudan kemiskinan di bandar adalah disebabkan
oleh kekurangan peluang pekerjaan. Hal ini berlaku kerana terdapat persaingan daripada
pekerja asing yang sanggup bekerja untuk gaji yang lebih rendah. Sebagai contoh, buruh
dari Indonesia adalah mudah untuk diambil bekerja pada gaji yang lebih rendah. Tambahan
pula kualiti kerja mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan pekerja tempatan. Dari
gambaran yang lain, kemiskinan bandar juga berlaku kerana orang tempatan kita terlalu
cerewet apabila berhadapan dengan tugas yang diberikan. Kadang-kadang walaupun
terdapat kekosongan jawatan, mereka tidak akan memilih untuk memohon perkerjaan
tersebut kerana menganggap ia tidak sepadan dengan kelayakan yang mereka ada.
Ironiknya, kemiskinan bandar juga sesetengahnya disebabkan oleh kekurangan kelayakan
akademik. Impak daripada tidak mempunyai kelayakan yang betul, mereka tidak boleh
terlibat dalam apa-apa kerja yang memerlukan kemahiran tertentu.
Akhir sekali , kemiskinan bandar juga berlaku disebabkan oleh kekurangan akses kepada
kemudahan asas seperti bekalan elektrik air bersih dan infrastruktur lain. Kebanyakan
mereka tinggal di kawasan setinggan yang mundur dalam semua aspek contohnya ekonomi,
dan lain-lain sosial

Strategi dan program yang dilaksanakan untuk mengimbangi pembangunan
kemiskinan bandar dan luar bandar :
i. Memperkenalkan satu program kewangan yang kurang membebankan.
Salah satu cara untuk menangani kemiskinan tegar adalah untuk memperkenalkan kredit
mikro dan mikro- insurans. Skim kredit mikro hendaklah diteruskan tetapi dengan beberapa
pelarasan untuk mengurangkan "beban emosi" atau tekanan di kalangan sahabat itu.
Terdapat keperluan untuk menukar undang-undang yang sedia ada menggunakan sahahat
sebagai penjamin , untuk memasukkan ahli keluarga atau keluarga terdekat. Pendekatan ini
lebih praktikal kerana ia menyediakan kepastian dan perasaan jaminan kalangan peminjam
dan sahabat . Amaun elaun untuk ibu tunggal , orang tua dan orang kurang upaya perlu
ditambah seimbang dengan kenaikan kadar inflasi. Mekanisme penghantaran untuk
mengedar dan mengumpul elaun patut ditukar untuk mengurangkan kos mengumpul
peruntukan. Sain itu, adalah perlu bagi Kerajaan untuk mengkaji semula pendekatan
alternatif kepada sistem kebajikan . Salah satu pendekatan itu ialah pengenalan mikro
insurans untuk orang miskin dan miskin tegar di kawasan luar bandar. Pendekatan ini
memerlukan kerjasama erat antara syarikat-syarikat Kerajaan dan insurans. Belia dan
wanita perlu diberi peluang yang lebih luas untuk menghadiri kursus kemahiran. Sepanjang
tempoh latihan , beberapa bentuk elaun perlu diberikan kepada keluarga para peserta untuk
membayar kos lepas yang mereka korbankan kerana menghadiri kursus. Pusat jagaan
berdekatan di mana kursus ini dijalankan perlu disediakan atas dasar percuma kepada
anak-anak ibu tunggal untuk memastikan kerelaan mereka untuk menjadi peserta kursus.
Skim kredit mikro khas juga perlu diberikan kepada mereka yang telah mengikuti dan
menamatkan kursus . Keputusan kejayaan dan laporan Peserta boleh digunakan sebagai
cagaran kepada peminjam. Ini adalah selaras dengan aspirasi Kesembilan Rancangan
Malaysia untuk memberikan " Peluang untuk Wanita ".
ii. Perkhidmatan Sosial
Perumahan: Kerajaan menyediakan perumahan untuk meningkatkan taraf hidup . Di bawah
RMK-7, 70 peratus daripada rumah-rumah baru akan dibina oleh sektor swasta , dengan
tujuan untuk merangsang industri pembinaan. Terdapat beberapa program perumahan bagi
memudahkan penyediaan perumahan untuk golongan berpendapatan rendah seperti Dana
Pinjaman Perumahan, Program Pemulihan Perumahan, dan Kos Rendah Khas Program
Perumahan.
Pendidikan: Sejak Rancangan Malaysia Pertama ( 1MP ) bermula pada tahun 1966 ,
kerajaan telah menyokong pendidikan sebagai satu cara bagi pembangunan ekonomi dan

pembubaran ketidaksamaan pendapatan . Sains dan Teknologi pendidikan adalah dasar
tumpuan 1MP . Dalam tahun 1970-an , kerajaan memajukan sistem pendidikan rasmi
melalui pembangunan kurikulum

dan meningkatkan kualiti pendidikan,

dan juga

memperkenalkan pengajaran dalam bahasa Melayu. Namun pada tahun 1980-an ,
pendidikan bahasa Inggeris lebih diutamakan dan 5 infrastruktur untuk pendidikan telah
dipertingkatkan. Dalam tahun 1990-an , etika dan pendidikan moral telah turut di masukkan,
di samping sains, teknologi dan bahasa Inggeris. Rancangan Malaysia Ketujuh ( RMK-7 )
lebih menumpukan kepada sasaran konkrit, seperti pengembangan sistem pendidikan dan
sumber , yang bertujuan untuk melatih tenaga kerja untuk industri berteknologi tinggi.
Kesihatan: Penanda aras Kesihatan di Malaysia adalah lebih tinggi daripada negara-negara
Asia lain yang berpendapatan sederhana, walaupun jurang perbezaan antara wilayah masih
kekal. Kebanyakan penduduk di Semenanjung Malaysia dilindungi oleh perkhidmatan
perubatan dan kesihatan, manakala hanya separuh daripada penduduk di Sabah dan
Sarawak yang dilindungi . Kerajaan mengakui bahawa HIV / AIDS bukan sahaja berkaitan
dengan kesihatan dan isu perubatan , tetapi juga mempunyai pelbagai implikasi sosial dan
ekonomi. Kerajaan telah melancarkan program anti- AIDS dan menggalakkan kerjasama di
kalangan organisasi kerajaan, sektor swasta dan NGO untuk mencegah wabak ini.
Strategi yang dilakukan di Malaysia untuk mengurangkan kemiskinan mengambil kira
beberapa bahagian penting. Gabungan fahaman kebajikan yang berterusan dan pendorong
baru ke arah hidup berdikari telah dimasukkan dalam strategi ini. Oleh itu, pemupukan
keupayaan telah dipertingkatkan dan program baru telah diperkenalkan untuk menjaga
golongan yang mudah terpengaruh atau golongan yang perlu diberi perhatian.
Sektor-sektor berikut perlu diberi keutamaan yang tinggi :
i. Memajukan sektor pertanian
ii. Memperkukuhkan IKS
iii. Meningkatkan kebajikan pelajar
iv . Memantapkan pendidikan prasekolah
v Meningkatkan literasi dan numerasi
vi. Mewujudkan sekolah yang berkualiti
vii . Meningkatkan pemilikan rumah
viii. Meluaskan kemudahan kesihatan awam

ix. Meningkatkan jaringan keselamatan sosial
x. Meningkatkan skim persaraan
xi. Pembiayaan Mikro
Cabaran yang dihadapi :
i. Isu Pekerja Asing
Dasar-dasar pembangunan semasa Malaysia dipengaruhi oleh globalisasi dan liberalisasi,
secara langsung dan implikasi tidak langsung kepada aktiviti berhubung dengan kemiskinan.
Pengurangan dalam peluang pekerjaan secara drastik menjejaskan golongan miskin di
bandar, golongan miskin luar bandar, dan pekerja asing. Satu kelaziman yang tinggi
pengangguran dan pemberhentian pekerja juga diakui oleh pihak berkuasa yang berkaitan .
Terdapat permintaan tinggi bagi sumber manusia yang berpengetahuan dan mahir dalam
aktiviti yang intensif dan mempunyai nilai tambah yang tinggi kerana penstrukturan semula
ekonomi Malaysia. Peningkatan kemasukan pekerja asing juga memburukkan lagi IOP pada
tahun 2008. Fenomena ini mewujudkan perbincangan mengenai dasar buruh asing bagi
pelbagai sebab. Sumbangan pekerja luar negara untuk ekonomi tempatan, penghantaran
wang ke Negara asal mereka, persaingan dilihat dalam pasaran buruh tempatan antara
pekerja tempatan dan asing. Selain itu, kemasukan buruh luar ke dalam negara juga
dikaitkan dengan pergolakan yang teruk yang sangat membimbangkan. Nair (2010) juga
mengambil berat tentang isu ini dan menyatakan " pencerobohan meningkat (20% ) tenaga
buruh asing memberi kesan terhadap isu-isu kemiskinan dan pembangunan sumber
manusia ".
Cadangan
Kajian telah mencadangkan beberapa cadangan yang akan meningkatkan pembangunan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Malaysia. Orang-orang muda dari kawasan luar
bandar perlu diberi latihan teknikal dan vokasional kerana mereka merupakan tulang
belakang tenaga kerja. selain itu kerajaan perlu menggalakkan pembangunan industri
berkelompok dan menyokong ekosistem ke arah membolehkan pengkhususan dan skala
ekonomi; mensasarkan promosi pelaburan ke arah kualiti pelaburan (bertentangan dengan
hanya kuantiti) , yang menyokong nilai tambah yang lebih tinggi dan penyebaran teknologi
serta meningkatkan pelaburan awam ke dalam pemboleh inovasi, juga pembiayaan modal
teroka. Latihan kemahiran perlu diberi penekanan untuk membangunkan modal insan yang
memenuhi keperluan industri dan memacu peningkatan produktiviti bagi meningkatkan
rantaian nilai.

Dasar alam sekitar yang berkesan wujud untuk memastikan kelestarian alam sekitar
Malaysia. Sebaliknya , janji hendaklah dikotakan kepada komuniti global dan dengan diri
sendiri seperti yang ditentukan oleh strategi alam sekitar, oleh undang-undang dan dasardasar mengenai pelbagai aspek seperti pengurusan alam sekitar dan sumber tenaga hijau,
perancangan fizikal dan perubahan iklim. Malaysia juga harus membangunkan insentif yang
sesuai bagi negeri-negeri dan sektor swasta untuk melaksanakan inisiatif dan mematuhi
dasar dan matlamat negara . Satu strategi yang sesuai dan komprehensif perlu diwujudkan
untuk memberi motivasi kepada kerajaan-kerajaan negeri dan badan swasta untuk
melaksanakan dasar-dasar dan mencapai matlamat tersebut.

Kesimpulan
Kesimpulannya, pengurangan kemiskinan adalah tanggungjawab sosial yang berterusan
semua rakyat Malaysia. Pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pencapaian kerajaan
Malaysia pada tahun-tahun baru-baru ini menunjukkan penurunan kadar kemiskinan di
kalangan rakyat. Walau bagaimanapun, ia tidak bermakna bahawa kemiskinan tidak ada lagi
dan semua rakyat bebas dari kemiskinan. Adalah penting untuk mengetahui hakikat bahawa
ramai orang masih di bawah paras kemiskinan. Oleh itu, walaupun ramai rakyat Malaysia
sudah mula menikmati pertumbuhan ekonomi, mereka mesti mengambil berat akan
masyarakat miskin yang masih ada kerana mengurangkan dan membasmi kemiskinan
adalah tanggungjawab sosial untuk semua rakyat Malaysia.

Judul: Mengimbangi Jurang Ekonomi Bandar Dan Luar Bandar

Oleh: Saiful Anwar Md Ali


Ikuti kami