Mengimbangi Jurang Ekonomi Bandar Dan Luar Bandar

Oleh Saiful Anwar Md Ali

105,6 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Mengimbangi Jurang Ekonomi Bandar Dan Luar Bandar

MENGIMBANGKAN PEMBANGUNAN KEMISKINAN DI BANDAR DAN LUAR BANDAR Oleh: Lt Col Saiful Anwar Md Ali (UiTM Sarawak) Kemiskinan adalah masalah sosial dan ekonomi. Membasmi kemiskinan masyarakat adalah impian semua orang tetapi realitinya ia masih wujud walaupun di negara-negara maju dari segi ekonomi . Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk membasmi kemiskinan atau, sekurang-kurangnya mengurangkan kadar kemiskinan. Bahkan, pengurangan kemiskinan adalah tanggungjawab sosial semua orang. Kemiskinan adalah satu fenomena ekonomi pelbagai dimensi yang melibatkan kedua-dua kesan politik dan sosial. Tidak ada definisi tunggal kemiskinan yang boleh digunakan untuk semua negara dan pada setiap masa. Menurut Jamilah (1992) , kemiskinan adalah satu sindrom yang melibatkan orang dalam situasi yang dicirikan oleh kekurangan zat makanan dan standard kesihatan yang kurang baik , berpendapatan rendah, pengangguran , perumahan yang tidak selamat, kekurangan pendidikan, ketidakupayaan untuk memperolehi keperluan moden, pekerjaan tidak tetap , dan pandangan yang sangat negatif ke atas norma kehidupan. Terdapat tiga konsep yang berkaitan dengan kemiskinan yang diiktiraf di Malaysia iaitu kemiskinan mutlak , kemiskinan tegar mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah satu konsep yang berkaitan dengan ketidakupayaan untuk mendapatkan keperluan minima untuk mengekalkan kecekapan fizikal untuk memenuhi keperluan asas manusia. Ia diukur dengan piawaian ukuran asas untuk membolehkan perbandingan dengan tempattempat dan masa-masa lain . Kemiskinan mutlak diukur dari segi ukuran Pendapatan Garis Kemiskinan(PGK) . Satu keadaan di mana pendapatan kasar bulanan isi rumah adalah tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum tertentu hidup seperti pakaian, sewa dan bahan api. kemiskinan tegar mutlak telah diperkenalkan pada tahun 1989 untuk memberi penekanan khusus kepada keperluan golongan miskin . Oleh itu, isi rumah yang mempunyai pendapatan kasar bulanan di bawah separuh PGK dikelaskan sebagai miskin tegar. Sebaliknya, konsep kemiskinan relatif ditakrifkan dari segi ketidaksamaan pendapatan antara kumpulan dan dikira menggunakan jurang pendapatan catuan kumpulan pendapatan antara kumpulan-kumpulan etnik dan diukur menggunakan nisbah perbezaan pendapatan kumpulan pendapatan etnik bandar dan luar bandar di mana kadar pendapatan isi rumah pendapatan kurang daripada separuh. Jenis kemiskinan Kemiskinan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu kemiskinan luar bandar dan kemiskinan bandar. Kemiskinan luar bandar merujuk kepada kemiskinan terdapat di kawasan luar bandar, termasuk faktor-faktor masyarakat luar bandar, ekonomi luar bandar , dan sistem politik luar bandar yang menimbulkan kemiskinan dapat ditemui di sana. Kemiskinan luar bandar sering dibincangkan akan ketidaksamaan ruang, yang dalam konteks ini merujuk kepada ketidaksamaan antara kawasan bandar dan luar bandar. Keduadua kemiskinan luar bandar dan ketidaksamaan spatial adalah fenomena global , tetapi kemiskinan secara umumnya, terdapat kadar yang lebih tinggi diluar bandar di negaranegara membangun berbanding di negara-negara maju. Membasmi kemiskinan di luar bandar melalui dasar-dasar yang berkesan dan pertumbuhan ekonomi masih kekal sebagai cabaran yang besar bagi masyarakat antarabangsa. Kemiskinan luar bandar berlaku disebabkan oleh beberapa faktor iaitu: Faktor pertama adalah tahap pendidikan yang rendah dan kekurangan kemahiran yang diperlukan. Kemiskinan dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal adalah lebih tinggi daripada mereka yang mempunyai pendidikan formal. Walaupun dengan pendidikan formal, kebanyakannya bersekolah sampai menengah rendah sahaja. Oleh itu, dengan hanya mempunyai tahap pendidikan tersebut, peluang untuk mendapat pekerjaan adalah minimum. Mereka tidak dapat mempelajari cara-cara baru untuk meningkatkan perniagaan mereka dengan kaedah yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan. Faktor kedua adalah kekurangan modal atau kredit . Oleh kerana pendapatan yang rendah, simpanan golongan miskin adalah sangat terhad. Tujuannya bukan untuk pengumpulan modal, tetapi untuk kegunaan kecemasan. Selain simpanan, modal juga boleh ditambah melalui pinjaman. Walau bagaimanapun, pinjaman yang dibuat oleh masyarakat kebanyakannya dalam jumlah wang yang kecil dan dari sumber-sumber bukan rasmi dan bukan dari institusi kewangan, kerana kesukaran dalam menyediakan cagaran. Tujuan pinjaman juga bukan untuk jangka panjang tetapi lebih untuk keperluan jangka pendek untuk keperluan isi rumah. Ketiga adalah, produktiviti dan pekerjaan yang berpendapatan rendah. Ketua isi rumah yang miskin dan ahli keluarga yang bekerja pada keseluruhannya terlibat dalam produktiviti rendah dan pekerjaan yang di lakukan sama ada aktiviti-aktiviti pertanian tradisional di kawasan luar bandar atau sebagai pekerja kilang, buruh pembinaan berkemahiran rendah dan kakitangan kerajaan gred rendah di kawasan Bandar. Oleh kerana itu, gaji dan upah yang mereka perolehi adalah jauh di bawah kadar PGK terutama dalam estet ladang di mana tiada kesatuan sekerja untuk menuntut gaji minimum. Sementara itu, kemiskinan bandar boleh ditakrifkan sebagai penduduk bandar yang miskin akibat krisis dari kawasan bandar di mana sektor pembinaan dan sektor pembuatan merombak cara pengurusan yang menyebabkan pemberhentian kerja dan pengangguran justeru itu menyebabkan inflasi menjadi lebih besar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan Bandar. Faktor pertama adalah kos hidup tinggi yang berkait dengan pendapatan yang diperoleh. Walaupun gaji yang dibayar di kawasan bandar adalah lebih tinggi daripada di luar bandar, kos hidup yang tinggi menjadi salah satu sebab utama ramai orang jatuh di bawah pendapatan garis kemiskinan. Oleh itu, ia menyebabkan mereka mengalami kemiskinan bandar. Peningkatan berterusan dalam harga barangan dan perkhidmatan juga memburukkan lagi keadaan. Sebagai contoh, harga kenaikan kawasan perumahan, dan harga petrol. Ia meningkatkan lagi beban pembayaran dan pada masa yang sama mengurangkan kuasa membeli mereka kerana kekurangan kemampuan. Mereka perlu mengutamakan keperluan mereka untuk terus hidup dalam masyarakat bandar yang berdaya saing. Selain daripada itu, faktor-faktor lain kewujudan kemiskinan di bandar adalah disebabkan oleh kekurangan peluang pekerjaan. Hal ini berlaku kerana terdapat persaingan daripada pekerja asing yang sanggup bekerja untuk gaji yang lebih rendah. Sebagai contoh, buruh dari Indonesia adalah mudah untuk diambil bekerja pada gaji yang lebih rendah. Tambahan pula kualiti kerja mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan pekerja tempatan. Dari gambaran yang lain, kemiskinan bandar juga berlaku kerana orang tempatan kita terlalu cerewet apabila berhadapan dengan tugas yang diberikan. Kadang-kadang walaupun terdapat kekosongan jawatan, mereka tidak akan memilih untuk memohon perkerjaan tersebut kerana menganggap ia tidak sepadan dengan kelayakan yang mereka ada. Ironiknya, kemiskinan bandar juga sesetengahnya disebabkan oleh kekurangan kelayakan akademik. Impak daripada tidak mempunyai kelayakan yang betul, mereka tidak boleh terlibat dalam apa-apa kerja yang memerlukan kemahiran tertentu. Akhir sekali , kemiskinan bandar juga berlaku disebabkan oleh kekurangan akses kepada kemudahan asas seperti bekalan elektrik air bersih dan infrastruktur lain. Kebanyakan mereka tinggal di kawasan setinggan yang mundur dalam semua aspek contohnya ekonomi, dan lain-lain sosial Strategi dan program yang dilaksanakan untuk mengimbangi pembangunan kemiskinan bandar dan luar bandar : i. Memperkenalkan satu program kewangan yang kurang membebankan. Salah satu cara untuk menangani kemiskinan tegar adalah untuk memperkenalkan kredit mikro dan mikro- insurans. Skim kredit mikro hendaklah diteruskan tetapi dengan beberapa pelarasan untuk mengurangkan "beban emosi" atau tekanan di kalangan sahabat itu. Terdapat keperluan untuk menukar undang-undang yang sedia ada menggunakan sahahat sebagai penjamin , untuk memasukkan ahli keluarga atau keluarga terdekat. Pendekatan ini lebih praktikal kerana ia menyediakan kepastian dan perasaan jaminan kalangan peminjam dan sahabat . Amaun elaun untuk ibu tunggal , orang tua dan orang kurang upaya perlu ditambah seimbang dengan kenaikan kadar inflasi. Mekanisme penghantaran untuk mengedar dan mengumpul elaun patut ditukar untuk mengurangkan kos mengumpul peruntukan. Sain itu, adalah perlu bagi Kerajaan untuk mengkaji semula pendekatan alternatif kepada sistem kebajikan . Salah satu pendekatan itu ialah pengenalan mikro insurans untuk orang miskin dan miskin tegar di kawasan luar bandar. Pendekatan ini memerlukan kerjasama erat antara syarikat-syarikat Kerajaan dan insurans. Belia dan wanita perlu diberi peluang yang lebih luas untuk menghadiri kursus kemahiran. Sepanjang tempoh latihan , beberapa bentuk elaun perlu diberikan kepada keluarga para peserta untuk membayar kos lepas yang mereka korbankan kerana menghadiri kursus. Pusat jagaan berdekatan di mana kursus ini dijalankan perlu disediakan atas dasar percuma kepada anak-anak ibu tunggal untuk memastikan kerelaan mereka untuk menjadi peserta kursus. Skim kredit mikro khas juga perlu diberikan kepada mereka yang telah mengikuti dan menamatkan kursus . Keputusan kejayaan dan laporan Peserta boleh digunakan sebagai cagaran kepada peminjam. Ini adalah selaras dengan aspirasi Kesembilan Rancangan Malaysia untuk memberikan " Peluang untuk Wanita ". ii. Perkhidmatan Sosial Perumahan: Kerajaan menyediakan perumahan untuk meningkatkan taraf hidup . Di bawah RMK-7, 70 peratus daripada rumah-rumah baru akan dibina oleh sektor swasta , dengan tujuan untuk merangsang industri pembinaan. Terdapat beberapa program perumahan bagi memudahkan penyediaan perumahan untuk golongan berpendapatan rendah seperti Dana Pinjaman Perumahan, Program Pemulihan Perumahan, dan Kos Rendah Khas Program Perumahan. Pendidikan: Sejak Rancangan Malaysia Pertama ( 1MP ) bermula pada tahun 1966 , kerajaan telah menyokong pendidikan sebagai satu cara bagi pembangunan ekonomi dan pembubaran ketidaksamaan pendapatan . Sains dan Teknologi pendidikan adalah dasar tumpuan 1MP . Dalam tahun 1970-an , kerajaan memajukan sistem pendidikan rasmi melalui pembangunan kurikulum dan meningkatkan kualiti pendidikan, dan juga memperkenalkan pengajaran dalam bahasa Melayu. Namun pada tahun 1980-an , pendidikan bahasa Inggeris lebih diutamakan dan 5 infrastruktur untuk pendidikan telah dipertingkatkan. Dalam tahun 1990-an , etika dan pendidikan moral telah turut di masukkan, di samping sains, teknologi dan bahasa Inggeris. Rancangan Malaysia Ketujuh ( RMK-7 ) lebih menumpukan kepada sasaran konkrit, seperti pengembangan sistem pendidikan dan sumber , yang bertujuan untuk melatih tenaga kerja untuk industri berteknologi tinggi. Kesihatan: Penanda aras Kesihatan di Malaysia adalah lebih tinggi daripada negara-negara Asia lain yang berpendapatan sederhana, walaupun jurang perbezaan antara wilayah masih kekal. Kebanyakan penduduk di Semenanjung Malaysia dilindungi oleh perkhidmatan perubatan dan kesihatan, manakala hanya separuh daripada penduduk di Sabah dan Sarawak yang dilindungi . Kerajaan mengakui bahawa HIV / AIDS bukan sahaja berkaitan dengan kesihatan dan isu perubatan , tetapi juga mempunyai pelbagai implikasi sosial dan ekonomi. Kerajaan telah melancarkan program anti- AIDS dan menggalakkan kerjasama di kalangan organisasi kerajaan, sektor swasta dan NGO untuk mencegah wabak ini. Strategi yang dilakukan di Malaysia untuk mengurangkan kemiskinan mengambil kira beberapa bahagian penting. Gabungan fahaman kebajikan yang berterusan dan pendorong baru ke arah hidup berdikari telah dimasukkan dalam strategi ini. Oleh itu, pemupukan keupayaan telah dipertingkatkan dan program baru telah diperkenalkan untuk menjaga golongan yang mudah terpengaruh atau golongan yang perlu diberi perhatian. Sektor-sektor berikut perlu diberi keutamaan yang tinggi : i. Memajukan sektor pertanian ii. Memperkukuhkan IKS iii. Meningkatkan kebajikan pelajar iv . Memantapkan pendidikan prasekolah v Meningkatkan literasi dan numerasi vi. Mewujudkan sekolah yang berkualiti vii . Meningkatkan pemilikan rumah viii. Meluaskan kemudahan kesihatan awam ix. Meningkatkan jaringan keselamatan sosial x. Meningkatkan skim persaraan xi. Pembiayaan Mikro Cabaran yang dihadapi : i. Isu Pekerja Asing Dasar-dasar pembangunan semasa Malaysia dipengaruhi oleh globalisasi dan liberalisasi, secara langsung dan implikasi tidak langsung kepada aktiviti berhubung dengan kemiskinan. Pengurangan dalam peluang pekerjaan secara drastik menjejaskan golongan miskin di bandar, golongan miskin luar bandar, dan pekerja asing. Satu kelaziman yang tinggi pengangguran dan pemberhentian pekerja juga diakui oleh pihak berkuasa yang berkaitan . Terdapat permintaan tinggi bagi sumber manusia yang berpengetahuan dan mahir dalam aktiviti yang intensif dan mempunyai nilai tambah yang tinggi kerana penstrukturan semula ekonomi Malaysia. Peningkatan kemasukan pekerja asing juga memburukkan lagi IOP pada tahun 2008. Fenomena ini mewujudkan perbincangan mengenai dasar buruh asing bagi pelbagai sebab. Sumbangan pekerja luar negara untuk ekonomi tempatan, penghantaran wang ke Negara asal mereka, persaingan dilihat dalam pasaran buruh tempatan antara pekerja tempatan dan asing. Selain itu, kemasukan buruh luar ke dalam negara juga dikaitkan dengan pergolakan yang teruk yang sangat membimbangkan. Nair (2010) juga mengambil berat tentang isu ini dan menyatakan " pencerobohan meningkat (20% ) tenaga buruh asing memberi kesan terhadap isu-isu kemiskinan dan pembangunan sumber manusia ". Cadangan Kajian telah mencadangkan beberapa cadangan yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Malaysia. Orang-orang muda dari kawasan luar bandar perlu diberi latihan teknikal dan vokasional kerana mereka merupakan tulang belakang tenaga kerja. selain itu kerajaan perlu menggalakkan pembangunan industri berkelompok dan menyokong ekosistem ke arah membolehkan pengkhususan dan skala ekonomi; mensasarkan promosi pelaburan ke arah kualiti pelaburan (bertentangan dengan hanya kuantiti) , yang menyokong nilai tambah yang lebih tinggi dan penyebaran teknologi serta meningkatkan pelaburan awam ke dalam pemboleh inovasi, juga pembiayaan modal teroka. Latihan kemahiran perlu diberi penekanan untuk membangunkan modal insan yang memenuhi keperluan industri dan memacu peningkatan produktiviti bagi meningkatkan rantaian nilai. Dasar alam sekitar yang berkesan wujud untuk memastikan kelestarian alam sekitar Malaysia. Sebaliknya , janji hendaklah dikotakan kepada komuniti global dan dengan diri sendiri seperti yang ditentukan oleh strategi alam sekitar, oleh undang-undang dan dasardasar mengenai pelbagai aspek seperti pengurusan alam sekitar dan sumber tenaga hijau, perancangan fizikal dan perubahan iklim. Malaysia juga harus membangunkan insentif yang sesuai bagi negeri-negeri dan sektor swasta untuk melaksanakan inisiatif dan mematuhi dasar dan matlamat negara . Satu strategi yang sesuai dan komprehensif perlu diwujudkan untuk memberi motivasi kepada kerajaan-kerajaan negeri dan badan swasta untuk melaksanakan dasar-dasar dan mencapai matlamat tersebut. Kesimpulan Kesimpulannya, pengurangan kemiskinan adalah tanggungjawab sosial yang berterusan semua rakyat Malaysia. Pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pencapaian kerajaan Malaysia pada tahun-tahun baru-baru ini menunjukkan penurunan kadar kemiskinan di kalangan rakyat. Walau bagaimanapun, ia tidak bermakna bahawa kemiskinan tidak ada lagi dan semua rakyat bebas dari kemiskinan. Adalah penting untuk mengetahui hakikat bahawa ramai orang masih di bawah paras kemiskinan. Oleh itu, walaupun ramai rakyat Malaysia sudah mula menikmati pertumbuhan ekonomi, mereka mesti mengambil berat akan masyarakat miskin yang masih ada kerana mengurangkan dan membasmi kemiskinan adalah tanggungjawab sosial untuk semua rakyat Malaysia.

Judul: Mengimbangi Jurang Ekonomi Bandar Dan Luar Bandar

Oleh: Saiful Anwar Md Ali

Ikuti kami