Abk Teknik Atau Bentuk Analisis

Oleh Kombura Coreroot

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Abk Teknik Atau Bentuk Analisis

Bahagian B

Semester 3

Pemarkahan Bahagian B
1. Idea / isi
= 1m x 4 idea = 4m
***
2. Huraian dan penjelasan = 2m/idea x 4 = 8m
3. Kebahasaan

= 1m

4. Rumusan / kesimpulan = 2m
*** nota tambahan : bergantung kepada skema semasa

Terdapat 3 bahagian :
A – Jadual
Graf bar / garis
Carta pai
B – Carta aliran
C – Gambar rajah

Kemahiran 1 : Memahami kehendak soalan
Langkah 1 :
Bahagikan ayat soalan kepada 2 kategori kehendak soalan :
a). kategori analisis data

(AD)

b). kategori analisis pengetahuan (AP)

perubahan / bandingan /
perubahan bandingan / umum

Analisis Pengetahuan (AP)
1. sebab / faktor
2. kesan
3. langkah

Kemahiran 1 : Memahami kehendak soalan
Langkah 3 :
Kenali format jawapan
Format bersama
AD dan AP
(dalam 1 perenggan)

Format berasingan
AD dan AP secara berasingan

Ayat 1 : idea AD
Ayat 2 : Huraian data
Ayat 3 : Huraian AP
(*** huraian AP boleh dibuat
lebih daripada 1 ayat)

Perenggan 1 : AD
Perenggan 2 : AD
Perenggan 3 : AP
Perenggan 4 : AP

Kemahiran 2 : Kerangka format jawapan
A. Format bersama (4 + 0)
Idea
1
2
3
4

AD

AP

(dinyatakan secara bersama –sama dalam 1
perenggan)

B. Format berasingan (2 + 2)
Idea + AD
1
2

Idea + AP
3
4

Kemahiran 3 : Kenali bentuk kehendak soalan

1. Perubahan (mendatar)
2. Perubahan bandingan
3. Bandingan (mendatar / menegak)
4. Umum ( ada 1 dan 3)

Bila soalan tidak berfokus
kepada mana-mana bentuk
/ pola

*** Nota :
Nota 1 : Kata tugas “tafsirkan” – (AD + AP = bergabung / bersama)
Nota 2 : Sekiranya, dalam soalan terdapat data sahaja
- jawapan hendaklah bersama analisis pengetahuan
- AD + AP bersama / bergabung
Nota 3 : AD hendaklah ditulis pada awal perenggan, walaupun soalan AP disoal terlebih
dahulu.

Kemahiran 4 : Kenali ciri-ciri bentuk
1. Perubahan (mendatar)
Ciri-ciri :
- jika, jadual – tempoh mesti lebih daripada satu
contoh tempoh – bulan, tahun, suku tahun dll
- analisis data dibuat secara mendatar
- arahan soalan : perkembangan, prestasi, aliran,
pergerakan dll
Penulisan idea :
meningkat, menurun, tidak konsisten (naik dan turun, turun dan naik,
turun dan kekal), tiada perubahan / kekal / konsisten

Kemahiran 4 : Kenali ciri-ciri bentuk
2. Perubahan bandingan
Ciri-ciri :
- semua maklumat dalam jadual menunjukkan kepada
satu perubahan sahaja.
contohnya : semua data menunjukkan peningkatan /
penurunan
*** nota : Tiada langsung data stabil/konsisten @ tidak konsisten dalam
jadual/ carta/ rajah
Penulisan idea :
a). meningkat/menurun paling tinggi
b). meningkat/menurun paling rendah

Kemahiran 4 : Kenali ciri-ciri bentuk
3. Bandingan
1. antara tahun (banding kiri dan kanan)
ayat : lebih daripada …….. berbanding
kurang daripada ………. berbanding

2. Dalam tahun / bagi / pada (menegak)
ayat : paling tinggi (PT) dan paling rendah
(PR) dalam satu idea

3. antara
ayat : 1. lebih besar ( > ) berbanding ….
2. lebih kecil ( < ) berbanding ……

4. Umum (perubahan dan bandingan)
syarat :
1. Perubahan (analisis secara mendatar)

2. Bandingan (analisis secara
menegak/mendatar)
• analisis bandingan dibuat berdasarkan
kata kunci dalam soalan

Kemahiran 5 : Penulisan idea
***nota : bagi soalan carta / jadual(ada % dan jumlah keseluruhan),
tukarkan dahulu nilai % dalam rajah dan bina sebuah jadual
***nota : bagi soalan berkaitan eksport dan import / istilah ekonomi
- biasakan dengan istilah lebihan dagangan, defisit, inflasi,
deflasi
***nota : bagi soalan hubung kait, mesti merujuk kedua-dua item
dalam satu idea.

Kemahiran 5 : Penulisan idea
A. Penulisan idea (AD – perubahan)
Ayat 1
isu +

contoh +

bentuk +

tempoh

isu soalan

apa ????

meningkat / menurun /
tidak konsisten / stabil /
dll

tempoh awal

negara / jenis keluaran /
jantina / dll

tempoh akhir

Kemahiran 5 : Penulisan idea
A. Penulisan idea (AD – perubahan)
Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, huraikan pola perubahan jumlah
pendatang asing mengikut negara asal dari tahun 2012 hingga tahun 2015.
Terangkan kesan kemasukan pendatang asing terhadap negara.

isu +

contoh +

bentuk +

tempoh

Jumlah pendatang asing
mengikut negara

negara mana ?

meningkat / menurun /
tidak konsisten / stabil /
dll

tempoh awal : 2012
tempoh akhir : 2015

Kemahiran 5 : Penulisan idea
B. Penulisan idea (AD – bandingan)
isu +

contoh +

bentuk +

1. pada / bagi
Pada tahun 2007, paling - paling tinggi dan paling
tinggi ………………
rendah mengikut
sementara paling rendah tempoh demi tempoh
…………………., dan pada
tahun 2008, paling tinggi
…………………… sementara
paling rendah
……………………

2. dari …….. hingga
- paling tinggi dan paling
rendah pada setiap
tempoh

tempoh

Kemahiran 5 : Penulisan idea
B. Penulisan idea (AD – bandingan)
isu +

contoh +

bentuk +
3. antara
- (>) lebih banyak
berbanding antara 2
tempoh
- (<) lebih sedikit
berbanding antara 2
tempoh
- paling tinggi antara 2
tempoh
- paling rendah antara
2 tempoh

tempoh

Kemahiran 5 : Penulisan idea
C. Penulisan idea – umum (perubahan + bandingan)
isu +

contoh +

bentuk +
- perubahan
(***nota : pelajar boleh
mengemukakan semua
idea melibatkan data
perubahan SAHAJA)
- bandingan
(***nota : jawapan
berdasarkan kepada
istilah yang terdapat
dalam soalan, contohnya
pada/bagi, antara, dari…
hingga)

tempoh

Kemahiran 5 : Penulisan idea
**nota : carta pai / jadual datanya melibatkan %
isu +

contoh +

bentuk +
-

- % meningkat
manakala dari segi
nilai mutlak
menunjukkan
penurunan
- % meningkat, NM
meningkat

***nota

perubahan (secara
mendatar)

• pelajar digalakkan
untuk mengalihkan
data dalam peratusan
kepada nilai mutlak
terlebih dahulu (rujuk
kepada kehendak
soalan)
• digalakkan juga
membina jadual

tempoh

Kemahiran 6 : Penulisan huraian dan penjelasan
B. Penulisan idea (AD – perubahan)
Bentuk
meningkat / menurun

Perkara yang perlu ada dalam huraian
1. tempoh asas + nilai mutlak
2. tempoh akhir + nilai mutlak
3. perbezaan nilai
4. peratus perubahan

Kemahiran 6 : Penulisan huraian dan penjelasan
B. Penulisan idea (AD – bandingan)
Bentuk
dari …… hingga
- PALING TINGGI pada setiap
tempoh
- PALING RENDAH pada setiap
tempoh (*** ditulis dalam 1
perenggan yang sama)
Bentuk
pada / bagi
(PALING TINGGI dan PALING
RENDAH mengikut tempoh demi
tempoh)

Perkara yang perlu ada dalam huraian
1. tempoh
2. nilai mutlak
3. % bahagian
4. jumlah keseluruhan

Perkara yang perlu ada dalam huraian
1.
2.
3.
4.

tempoh
nilai mutlak
% bahagian
jumlah keseluruhan

Kemahiran 6 : Penulisan huraian dan penjelasan
B. Penulisan idea (AD – bandingan)

Kata tugas

antara 2 tempoh

Bentuk

Perkara perlu ada dalam
huraian

- (>) lebih banyak berbanding
antara 2 tempoh
- (<) lebih sedikit berbanding
antara 2 tempoh

1. tempoh + nilai mutlak
2. tempoh + nilai mutlak
3. nilai perbezaan

- paling tinggi antara 2 tempoh
1. tempoh + nilai mutlak
- paling rendah antara 2 tempoh 2. tempoh + nilai mutlak
3. nilai perbezaan
4. *** % bahagian daripada
jumlah keseluruhan
*** nota tambahan : hanya ditulis jika terdapat
jumlah keseluruhan dalam jadual soalan

Judul: Abk Teknik Atau Bentuk Analisis

Oleh: Kombura Coreroot


Ikuti kami