Makalah Benangkata Pengantar.docx

Oleh Fitrah Illahi Jasman

47,7 KB 7 tayangan 1 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Makalah Benangkata Pengantar.docx

KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukan jalan kebaikan dan kebenaran di dunia dan akhirat kepada umat manusia. Makalah ini di susun guna memenuhi tugas mata kuliah Pengetahuan Bahan Tekstil sebagai syarat untuk memenuhi tugas dan juga untuk khalayak ramai sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan serta informasi yang semoga bermanfaat. Makalah ini kami susun dengan segala kemampuan kami dan semaksimal mungkin. Namun, kami menyadiri bahwa dalam penyusunan makalah ini tentu tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan. Maka dari itu kami sebagai penyusun makalah ini mohon kritik, saran dan pesan dari semua yang membaca makalah ini terutama Dosen Mata Kuliah Pengetahuan Bahan Teksti yang kami harapkan sebagai bahan koreksi untuk kami. Padang, 30 september 2017 Tim Penyusun

Judul: Makalah Benangkata Pengantar.docx

Oleh: Fitrah Illahi Jasman


Ikuti kami