Borang Soal Selidik

Oleh Anis Shahira

14 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik

960207025482
BORANG SOAL SELIDIK
KerjakursusPengajian Am
KAJIAN MENGENAIKESELAMATAN LOKASI KHIDMAT TADIKA DI TADIKA
TMAN SRI MAS, JENUN, KEDAH.
SoalselidikiniadalahbagimemenuhikeperluanPenilaianBerasaskanSekolah (PBS)
untukmatapelajaranPengajian Am 900/4.
Soalselidikiniuntukmengenalpastijenisperkhidmatan yangdisediakan di TadikaAsuhan Taman
Sri Mas.Segalamaklumat yang
diberikanakandirahsiakandaniaakandigunakanuntukkajiansahaja.

BAHAGIAN A : DATA RESPONDEN
Arahan :Tandakan (√) padaruang yang disediakan.

1) JANTINA
Lelaki

(

)

2) UMUR
20 tahun

(

)

21-35 tahun (

)

36-45 tahun (

)

Perempuan

(

)

3) ETNIK
Melayu

(

)

Cina

(

)

India

(

)

lain-lain

(

)

4) ANGGARAN JARAK TEMPAT TINGGAL DARI LOKASI KAJIAN
Kurang 3km
Lebih 3km
5) PEKERJAAN
Kakitangankerajaan
Kaki tanganswasta

(
(

)
)

(

)
(

)

BAHAGIAN B : TAHAP KEPUASAN IBUBAPA TERHADAP TADIKA
ASUHAN
1 SANGAT SETUJU
2 SETUJU
3 TIDAK SETUJU

1.: KESELAMATAN LOKASI & STRUKTUR BANGUNAN TADIKA
Arahan :Tandakan (√) padaruang yang disediakan.
B PERKARA
I
L
1

Lokasibangunantadikaberada di
dalamkawasanperumahandanselamatuntukdidiami.

2

Kanakkanakmempunyaiinsuranperlindungandirisebagaiperli
ndunganjikaberlakusesuatukemalangan.

3

Tempatbelajar

4

Landskappersekitarantadika

5

Kantinatauruangmakan

1 2 3

BAHAGIAN C:Mengkajilangkahbagimendapatkansambutandaripadaibubapa di
Tadika Taman Sri Mas,Jenun , Kedah.

BIL

Langkah-langkahuntukmeningkatkansambutanpenduduk

1

Pengetahuantenagapengajar di tadika

2

Teknikmengajarsemasasesipembelajaran.

3

Kawasansekitartadika yang menarikminat

4

Menyediakankeperluansepertimakandanminum

5

Menganjurkanbanyakaktivitiuntukkanak-kanak

6

Kaedahpembelajaran

1

2

3

Judul: Borang Soal Selidik

Oleh: Anis Shahira


Ikuti kami