Borang Soal Selidik

Oleh Dahila Mohd Noor

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik

BORANG SOAL SELIDIK
BAHAGIAN A : MAKLUMAT RESPONDEN
ARAHAN : Sila tandakan (/) mengikut maklumat diri yang dinyatakan di bawah
1. Jantina :
A) Lelaki

B) Perempuan

2. Umur :
A) 20-30

B) 31 -40

C) 41-50

D) 41-50

3. Bangsa :
A) Melayu

B) Cina

C) India

D) Lain-lain (nyatakan)______________

BAHAGIAN B : PENDIDIKAN
1. Kelayakan akademik :
A) SPM

B) STPM

C) Diploma

D) Ijazah

2. Institut/Universiti : _____________________________________
3. Opsyen / Pengkhususan : _____________________________________

BAHAGIAN C : PENGALAMAN MENGAJAR
1. Tempoh mengajar :
A) 1 hingga 3 tahun

B) 4 hingga 7 tahun

C) 8 hingga 12 tahun

D) 12 tahun ke atas

2. Mata pelajaran diajar (Sekarang) : _________________________
3. Kelas diajar (Sekarang) : _______________________________
4. Pernahkah anda menghadiri kursus Pendidikan Seni yang anjurkan oleh kementerian /
Jabatan Pelajaran Negeri?
Ya

tidak

5. Jika “Ya” sila nyatakan kursus-kursus yang dihadiri :
A) ___________________________________________________________________
B) ___________________________________________________________________
C) ___________________________________________________________________
D) ___________________________________________________________________
E) ___________________________________________________________________
6. Pernahkah anda menerima latihan “In-House Traning” oleh Ketua Bidang atau guruguru Pendidikan Seni yang lain?
Ya

Tidak

7. Pernahkah anda memberikan latihan “In-House Traning” kepada guru-guru?
Ya

Tidak

SOALAN-SOALAN TEMUBUAL
1. Adakah cikgu tahu apa itu apresiasi?
2. Bagaimana pula dengan kritikan seni apa yang dimaksudkan dengan kritikan seni?
3. Pada pandangan cikgu, adakah murid-murid di sekolah rendah perlu mempelajari
apresiasi dan kritikan seni?
4. Kenapa apresiasi dan kritikan seni penting dalam pengajaran seni?
5. Dari pemerhatian cikgu, adakah murid-murid menghargai karya seni?
6. Mengapa murid tidak menghargai karya seni?
7. Adakah murid-murid tidak memahami apresiasi yang diajar dalam kelas?
8. Adakah cikgu pernah belajar bidang apresiasi dan kritikan seni ketika berada di IPG
mahupun universiti?
9. Apakah model apresiasi dan kritikan seni yang cikgu pelajari semasa berada di IPG
atau Universiti?
10. Adakah cikgu menggunakan model yang dipelajari dulu di dalam kelas
pengajaran Pendidikan Seni cikgu sekarang?
11. Mengapa cikgu tidak menggunakan model tersebut di dalam kelas?
12. Apakah model apresiasi dan kritikan seni yang cikgu gunapakai sehingga kini?
13. Adakah cikgu pernah mendengar nama Edmund Burke Feldman?
14. Siapakah beliau?
15. Adakah cikgu faham pendekatan yang digunakan oleh Edmund Burke Feldman dalam
bidang apresiasi dan kritikan Seni?
16. Apakah pendekatan yang digunakan oleh Edmund Burke Feldman?

Judul: Borang Soal Selidik

Oleh: Dahila Mohd Noor


Ikuti kami