Borang Soal Selidik

Oleh Diyana Natasya

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik

950618-08-5480
BORANG SOAL SELIDIK
TAJUK : PEMBINAAN LANDASAN KERETAPI BERKEMBAR ELEKTRIK:
PERSEPSI PENDUDUK BUKIT BERAPIT TERHADAP ANCAMAN EKOLOGI
PERSEKITARAN
BAHAGIAN A : MAKLUMAT DEMOGRAFI
Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden
Arahan : Sila tandakan ( / ) kepada jawapan pilihan yang berikut.
1) Jantina

: Lelaki

(

)

Perempuan

(

)

2) Umur

: 17-20 tahun

(

)

21-30 tahun

(

)

31-40 tahun

(

)

41-50 tahun

(

)

51-60 tahun

(

)

61-70 tahun

(

)

(

)

Cina

(

)

(

)

: Bawah RM1000 (

)

Bawah RM2000

(

)

Bawah RM3000 (

)

(

)

1 - 3 orang

(

)

4 – 7 orang

(

)

8 - 10 orang

(

)

11- 12 orang

(

)

: Swasta

(

)

Kerajaan

(

)

Bekerja sendiri

(

)

Tidak berkerja

(

)

: Bujang

(

)

Sudah berkahwin (

)

(
(

)
)

11-20 tahun

)

3) Bangsa

: Melayu
India

4) Pendapatan

5) Bilangan isi
rumah
6) Pekerjaan

7) Status

:

Bawah RM 4000

Perkahwinan
8) Tempoh menetap di : 1-10 tahun
kawasan kajian
21-30 tahun

(

Judul: Borang Soal Selidik

Oleh: Diyana Natasya


Ikuti kami