Sgdp5053 Soal Selidik-

Oleh Zaharudin Rahman

15 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Sgdp5053 Soal Selidik-

SOAL SELIDIK
ARAHAN:
Item ID1 adalah untuk kegunaan penyelidik sahaja. Oleh itu anda diminta tidak memberi
sebarang respons mengenainya.
ID1.

(Untuk kegunaan penyelidik sahaja)

BAHAGIAN A
ARAHAN:
Pernyataan-pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan kerjaya anda.

b.

Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah dengan teliti dan fikirkan tahap persetujuan
anda atau sebaliknya bagi setiap pernyataan di bawah ini.

c.

Bulatkan salah satu daripada lima nombor bagi menggambarkan tahap persetujuan
anda mengenai kerjaya anda berdasarkan maksud seperti berikut.

SKALA

1

Sangat Bersetuju

Sangat Tidak Beretuju

a.

2

3

4

5

EF2

EF3

Sangat Tidak
Bersetuju

Kod
Item

Sangat Bersetuju

Respons yang anda berikan ini tiada yang betul atau salah. Sila beri respons dengan ikhlas.

Kenyataan
Saya mewujudkan peraturan yang jelas tentang
tingkah laku murid yang sepatutnya semasa
belajar.
Saya menggunakan langkah-langkah terperinci
dalam pengajaran untuk memastikan murid-murid
dapat memahami isi kandungan pengajaran saya.
1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

EF4
EF5

EF6

Saya menerangkan sesuatu konsep yang sukar dalam
bentuk yang mudah difahami.
Saya memberi perhatian khusus dalam pembelajaran
murid supaya mereka dapat mempelajarinya dengan
betul.
Saya mengajar subjek saya dengan penuh
berkeyakinan.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

BAHAGIAN B
ARAHAN:
Pernyataan di bawah ialah berkaitan dengan penyeliaan yang dijalankan di sekolah
anda.

b.

Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah dengan teliti dan fikirkan tahap persetujuan
anda atau sebaliknya bagi setiap pernyataan di bawah ini.

c.

Bulatkan salah satu daripada lima nombor yang anda rasakan sesuai mengenai ketua
anda berdasarkan maksud seperti berikut.

SKALA

1

Sangat Bersetuju

Sangat Tidak Beretuju

a.

2

3

4

5

Sangat Tidak
Bersetuju

Sangat Bersetuju

Respons yang anda berikan ini tiada yang betul atau salah. Sila beri respons dengan ikhlas.

PYK7

Pengetua saya kerap membuat penyeliaan
pengajaran saya di bilik darjah.

3

1

2

3

4

5

PYK8

Pengetua saya memberi maklumbalas tentang
pengajaran saya selepas setiap kali
penyeliaan dilakukan.

PYK9

Pengetua saya berbincang dengan saya
sebelum melakukan penyeliaan pengajaran
saya.

PYK10

PYK11

Pengetua saya memberi panduan kepada saya
bagaimana hendak menjadikan sesuatu
pengajaran dengan lebih berkesan.
Pengetua saya akan berada di bilik darjah
sepenuh masa.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

BAHAGIAN C
ARAHAN:
Pernyataan di bawah ialah berkaitan dengan aktiviti latihan dalam perkhidmatan yang
dijalankan di sekolah anda.

b.

Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah dengan teliti dan fikirkan tahap persetujuan
anda atau sebaliknya bagi setiap pernyataan di bawah ini.

c.

Bulatkan salah satu daripada lima nombor yang anda rasakan sesuai mengenai ketua
anda berdasarkan maksud seperti berikut.

SKALA

1

Sangat Bersetuju

Sangat Tidak Beretuju

a.

2

4

3

4

5

Sangat Tidak
Bersetuju

Sangat Bersetuju

Respons yang anda berikan ini tiada yang betul atau salah. Sila beri respons dengan ikhlas.

LDP12
LDP13

LDP14

LDP15
LDP16

Sekolah saya sering mengadakan program
pembangunan staf.
Pengetua saya kerap menjadi penceramah
dalam program pembangunan staf di sekolah
saya.
Pengetua saya mengambil tindakan yang serius
dalam memastikan program pembangunan staf
mencapai matlamatnya.
Pengetua saya sering menjemput penceramah
luar yang masyhur.
Pengetua saya menggunakan program
pembangunan staf untuk berbincang strategi
pengajaran yang berkesan dengan guru-guru.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

BAHAGIAN C
ARAHAN:
Untuk Item JT17 hingga SP20 ialah berkaitan dengan demografi anda, sila tandakan dengan
tanda ( / ) pada ruangan yang disediakan di hujung item berkenaan. Segala maklumat yang
diberikan adalah SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Kerjasama anda
dalam menjawab soal selidik ini didahului dengan ucapan terima kasih.
JT17. Jantina Anda
1

Lelaki

(

)

2

Perempuan

(

)

5

UM18.Umur Anda
1

Kurang daripada 30 tahun

(

)

2

31-35 tahun

(

)

3

36-40 tahun

(

)

4

41-45 tahun

(

)

5

46 -50 tahun

(

)

6

51 tahun dan lebih

(

)

PG19. Pengalaman Sebagai Guru
1

5 tahun dan kurang

(

)

2

6 – 10 tahun

(

)

3

11 – 15 tahun

(

)

4

16 – 20 tahun

(

)

5

21 – 25 tahun

(

)

6

26 tahun dan lebih

(

)

BLB20. Kedudukan Sekolah Anda
1

Luar Bandar

(

)

2

Bandar

(

)

PRESEK 21
Untuk kegunaan penyelidik sahaja

6

Judul: Sgdp5053 Soal Selidik-

Oleh: Zaharudin Rahman


Ikuti kami