Borang Soal Selidik

Oleh Aliah Amin

11 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik

950209-07-5222
BORANG SOAL SELIDIK
BAHAGIAN A
Tandakan (/) pada kotak yang disediakan
1) Status :
Pelajar ( )
Kakitangan ( )
2) Kategori Umur :
10-12 tahun ( )
13-17 tahun ( )
18-25 tahun ( )
3) Jantina :
Lelaki ( )
Perempuan ( )
4) Bangsa :
Melayu ( )
Cina ( )
India ( )

950209-07-5222
BAHAGIAN B
Soalan ini memerlukan responden untuk menandakan (/) pada pilihan jawapan
KESAN DARIPADA PENGLIBATAN BOLA SEPAK TERHADAP REMAJA
SKALA
SOALAN

SANGAT
SETUJU

SETUJU KURANG
SETUJU

TIDAK
SETUJU

SANGAT
TIDAK
SETUJU

1. Adakah
penglibatan
remaja dalam
permainan bola
sepak dapat
melahirkan
pelapis-pelapis
negara pada masa
akan datang ?
2.

Adakah
penglibatan
remaja dalam
permainan bola
sepak dapat
mengeratkan
hubungan sesama
pemain ?

3. Adakah
penglibatan
remaja dalam
permainan bola
sepak dapat
mengisi masa
lapang anda?

SKALA

SANGA
T
SOALAN
4. Adakah tubuh
badan anda
semakin sihat
setelah melibatkan
diri dalam
permainan ini?
5. Adakah
penglibatan anda
dalam permainan
bola sepak mampu
menghilangkan
sedikit sebanyak
stres setelah penat
bekerja/belajar?
6. Adakah permainan
bola sepak ini
memberi kepuasan
dalam kehidupan
seharian anda?

SETUJU

SETUJU

KURANG TIDAK
SETUJU

SETUJ
U

SANGAT
TIDAK
SETUJU

Judul: Borang Soal Selidik

Oleh: Aliah Amin


Ikuti kami